ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ(ಸರ್ಕಾರಿ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮಂಗಳೂರು


ಸಮಿತಿಗಳು

  ರಾಗಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ :

 1. ರಾಗಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು ?
 2. ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಾಗಿಂಗ್ ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ ?
 3. ಶಿಕ್ಷೆ
 4. ಶರಾಗಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
 5. ಆಂಟಿ ರಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸದಸ್ಯರು

 ಓಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಗ್ರೀಏವನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ :

 1. ಕಮಿಟಿ ಯ ಬಗ್ಗೆ
 2. ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

 ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿ :

 1. ಕಮಿಟಿ ಯ ಬಗ್ಗೆ
 2. ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

 ಎಸ್ ಸಿ /ಎಸ್ ಟಿ ಸಮಿತಿ :

 1. ಕಮಿಟಿ ಯ ಬಗ್ಗೆ
 2. ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು
web counter
web counter


How Many People Visit